Phrase Pronunciation English
Siden det er desember, gir vi dere to julesanger med velkjente melodier. see-dehn deh aer deh-sehm-behr yeer vee deh-reh too yoo-leh- sahng-ehr meh vehll-kjehn-teh meh-loo-dee-ehr Since it is December, we give you two Christmas songs with well-known melodies.

 

Glade jul* Pronunciation English
Glade jul, hellige jul, glah-deh yool, hehl-lee-eh yool,  
engler daler ned i skjul. ehng-lehr dah-lehr nehd ee shool  
Hit de flyver med paradis grønt heet dee flee-vehr meh pah-rah-dees gruhnt  
hvor de ser hva for Gud er skjønt. voohr dee sehr vah fohr good shuhnt  
Lønnlig iblant oss de går, voohr dee sehr vah fohr good shuhnt  
lønnlig iblant oss de går. luhnn-lee ee-blahnt ohss dee gohr  
*Silent Night and Glade jul are not translations, but rather interpretentations of the German original. However, let us give you a few key words:
glad glah happy
hellig hehl-lee holy
jul yool Christmas
engler ehng-lehr angels
daler dah-lehr sink slowly through the air
i skjul ee- shool out of sight
paradis pah-rah-dees paradise
skjønn shuhnn beautiful

 

Another song Pronunciation English
Nok en sang, denne skrevet av Johan Krohn. nohkk ehn sahng dehn-neh skreh-veht ahv yoo-hahnn krohn Another song, this one written by Johan Krohn.
Your challenge is to translate the song without further help. Refer to earlier lessons regarding vocabulary.
Du grønne, glitrende tre, god dag! dew gruhn-neh gleet-rehn-neh treh goo-dahg  
Velkommen, du som vi ser så gjerne, vehll-kohm-mehn doo sohmm vee sehr soh yaer-neh  
med julelys og med norske flagg, meh yoo-leh-lees oh meh nohsh-keh flahgg  
og høyt i toppen den blanke stnerne. oh hoyt ee tohp-pehn dehnn blahn-keh stjaer-neh  
Ja, den må skinne, jah dehnn moh sheen-neh  
for den skal minne fohr dehnn skahll meen-neh  
oss om vår Gud. ohss ohmm vohr good  
God jul og godt nytt år!